Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  26/10/2012

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3884 / 2010 η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, ενημερώνει ότι την 26 Οκτωβρίου 2012 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 24.732.089 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 8.356.887 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 33,79 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων.

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκε και ελήφθη ομόφωνα απόφαση σχετικά με το κατωτέρω θέμα:

 

Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως σε σύμβαση μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και της Εταιρίας «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

 

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E

Το Διοικητικό Συμβούλιο