Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  28/7/2010

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, ενημερώνει ότι την 28 Ιουλίου 2010 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.
Επί συνόλου 25.413.350 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 5.746.479 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,61 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκε (1) μέτοχος, ενώ τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της β’ επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκε και ελήφθη ομόφωνα απόφαση σχετικά με το κατωτέρω θέμα και συγκεκριμένα αποφασίστηκε : α) η ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 233.710 κοινών μετοχών λόγω μη πώλησης ή διανομής αυτών εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2190/ 1920, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο απόκτησής τους και β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 140.226 ευρώ λόγω της ανωτέρω ακύρωσης των ιδίων μετοχών.