Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  14/7/10

Θέμα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στις 14.7.2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, ήταν προγραμματισμένη (όσον αφορά στο θέμα , το οποίο δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας) η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας στη Νάουσα, η οποία αναβλήθηκε εκ νέου λόγω έλλειψης απαρτίας. Η B’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στις 28.7.2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας στη Νάουσα και θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα: “Ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρίας λόγω μη πώλησης ή διανομής αυτών εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2190 / 1920, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο απόκτησής τους. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω της ανωτέρω ακύρωσης ιδίων μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 5 & 8 του Καταστατικού”.