Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  5/7/2005

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στις 30.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134) οι μέτοχοι της Εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 13.147.030 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 50,90% του συνόλου των μετοχών με ψήφο, όπου και συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήτοι:

Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 – 31/12/2004 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης αναμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες κατόπιν της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της συγγενούς εταιρίας ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2004- 31/12/2004 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών & εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ για την εκ νέου δημοσίευσή τους.
Β) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2004, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού.
Γ) Εκλέχθηκε η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061), ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Αγγελική Γρατσία – Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13072) ως αναπληρώτριά της, αμφότερες μέλη της Ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ αεοε (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα), για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης (Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) 1/1/2005 έως 31/12/2005 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
Δ) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2003 έως 31/12/2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2004 έως 31/12/2004.
Ε) Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αγορασθείσες ίδιες μετοχές (σύνολο 414650 μετοχές) λόγω λήξης της περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίσθηκε από την από 29.6.2004 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
ΣΤ) Αποφασίστηκε η κατ? άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920 αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτή δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,60 Ευρώ και ως ανώτατη 2,00 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.
Ζ) Εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με διετή θητεία απαρτιζόμενο από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Φανή χ. Στυλιανού Μπουτάρη, Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο και ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016.2002 όπως ισχύει, οι κ.κ. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος και Σπυρίδωνας Ιωάννου Θεοδωρόπουλος.
Η) Ανακοινώθηκε η απόκτηση αμπελώνα και οινοποιείου στη Νότιο Γαλλία.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  1/3/2005

Θέμα:  Διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου 2005

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 – παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου 2005