Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  19/7/2006

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι στις 18.7.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134) οι μέτοχοι της Εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν οκτώ μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 13.355.092 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 51,71% του συνόλου των μετοχών με ψήφο, όπου και συζητήθηκε και ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί απόφαση επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης ήτοι: Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 20.252.320 ευρώ δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας από 0,60 ευρώ σε 1,34 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Αποφασίσθηκε η ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 20.252.320 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,34 ευρώ σε 0,60 ευρώ, προς συμψηφισμό ζημιών. Μετά την ως άνω απόφαση το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει εκ νέου στο ποσό των 16.420.800 ευρώ διαιρούμενο σε 27.368.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  30/6/2006

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι στις 30.6.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134) οι μέτοχοι της Εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 13.349.610 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 51,68% του συνόλου των μετοχών με ψήφο, όπου και συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήτοι:
Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2005 – 31/12/2005 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2005- 31/12/2005 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Β) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2005, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού
Γ) Εξελέγη η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061), ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Αγγελική Γρατσία Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13072) ως αναπληρώτριά της, αμφότερες μέλη της Ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ αεοε (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα), για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης (Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) 1/1/2006 έως 31/12/2006 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
Δ) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006.
Ε) Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αγορασθείσες ίδιες μετοχές λόγω λήξης της περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίσθηκε από την από 30.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
ΣΤ) Αποφασίστηκε η κατά άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920 αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτή δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,60 Ευρώ και ως ανώτατη 2,00 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.
Ζ) Ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως απαρτίας η συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. 7 θέματος της ημερησίας διατάξεως περί αύξησης και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το οποίο θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, όπως προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό.
Η) Εδόθη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190 / 1920 για την υπογραφή σύμβασης μεταβίβασης ακινήτου (διαμερίσματος) της Εταιρίας σε συγγενή α βαθμού του Προέδρου της Εταιρίας.