Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  14/7/2009

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, ενημερώνει ότι την 14 Ιουλίου 2009 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.
Επί συνόλου 25.828.000 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 13.001.590 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 50,34 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν τρεις (3) μέτοχοι, ενώ πέντε (5) μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκε και ελήφθη ομόφωνα απόφαση σχετικά με το κατωτέρω θέμα και συγκεκριμένα αποφασίστηκε : α) η ακύρωση μέρους των ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 414.650 κοινών μετοχών λόγω μη πώλησης ή διανομής αυτών εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2190 / 1920, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο απόκτησής τους και β) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 248.790 ευρώ λόγω της ανωτέρω ακύρωσης μέρους των ιδίων μετοχών.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  14/7/2009

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, ενημερώνει ότι την 29 Ιουνίου 2009 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.
Επί συνόλου 25.828.000 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 12.893.805 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 49,92 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν τρεις μέτοχοι, ενώ πέντε μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008- 31/12/2008 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008.
3. Εγκρίθηκαν και προεγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά και μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2009 η ελεγκτική εταιρία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) ως αναπληρώτριά του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Φανή Στ. Μπουτάρη, Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος και Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ως ακολούθως:
1. Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Ελένη Μπουτάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Χριστίνα Μπουτάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,20 Ευρώ και ως ανώτατη 1,50 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες.
8. Ματαιώθηκε η απόφαση επί των υπ’ αριθμ. 8 & 9 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λόγω έλλειψης απαρτίας, τα οποία θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14.7.2009.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  29/6/2009

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, ενημερώνει ότι την 29 Ιουνίου 2009 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.
Επί συνόλου 25.828.000 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 12.893.805 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 49,92 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν τρεις μέτοχοι, ενώ πέντε μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους.
Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008- 31/12/2008 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008.
3. Εγκρίθηκαν και προεγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά και μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2009 η ελεγκτική εταιρία “ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.” και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) ως αναπληρώτριά του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
5. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Φανή Στ. Μπουτάρη, Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο. Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος και Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ως ακολούθως:
1. Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Ελένη Μπουτάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Χριστίνα Μπουτάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,20 Ευρώ και ως ανώτατη 1,50 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες.
8. Ματαιώθηκε η απόφαση επί των υπ’ αριθμ. 8 & 9 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λόγω έλλειψης απαρτίας, τα οποία θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14.7.2009.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  4/6/2009

Θέμα:  Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2008 αντίστοιχα.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2009.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει.
6. Aπόφαση περί εκλογής επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Ακύρωση μέρους των ιδίων μετοχών της Εταιρίας λόγω μη πώλησης ή διανομής αυτών εντός τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2190 / 1920, όπως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο απόκτησής τους. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω της ανωτέρω ακύρωσης μέρους των ιδίων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
9. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών προς συμψηφισμό ζημιών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο – όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να δεσμεύσουν – μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) – το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να έχουν καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
Οι Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Λ. Αθηνών 110) και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν ως ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 14.7.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 14 :00 στον ίδιο τόπο με τα θέματα αυτά (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 28.7.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στον ίδιο τόπο με τα θέματα αυτά (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.