Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  30/7/2008

Θέμα:  Γνωστοποίηση Απόφασης για την Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 22.7.2008 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η εταιρία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” (δ.τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.) ανακοινώνει ότι δύναται εντός των επομένων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από 22.7.2008 να προβεί σε αγορά μέχρι 2.736.800 μετοχών κοινών ή προνομιούχων (συνυπολογιζομένων των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών) και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας μετοχών της Εταιρίας. Η ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καθόρισε το εύρος των τιμών αγοράς ως εξής: Ανώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 2,00 Ευρώ και κατώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 0,50 Ευρώ.