Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  16/7/2009

Θέμα:  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 του ν. 3556/2007, σας γνωρίζουμε ότι ο κ. Κωνσταντίνος Στ. Μπουτάρης μας ενημέρωσε για την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του στις κοινές ανώνυμες μετοχές της εταιρείας μας, το οποίο διαμορφώθηκε στο 25,14% μετά από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η οποία αποφασίσθηκε στη Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 14/7/09.