ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρία σε συνέχεια της προηγούμενης γνωστοποίησης της 23/03/2006 σχετικά με τα ενδιάμεσα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των περιόδων που έληξαν στις 32/3/2005, 30/6/2005 και 30/9/2005 ανακοινώνει τα παρακάτω:
Α) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της 31/3/2005 λόγω λάθους είναι επιβαρυμένα κατά 345 χιλ. Ευρώ. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2005 έως 31/3/2005 κατόπιν της διορθώσεως του λάθους διαμορφώνονται ως εξής: i) αύξηση κερδών εκμετάλλευσης προ φόρων χρηματ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων από 81 χιλ. Ευρώ σε 427 χιλ. Ευρώ, ii) μείωση των καθαρών (ζημιών) προ φόρων από -379 χιλ. Ευρώ σε -35 χιλ. Ευρώ, iii) μείωση των (ζημιών) μετά από φόρους από -435 χιλ. Ευρώ σε -91 χιλ. Ευρώ.

Β) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της συγκριτικής περιόδου 01/01/2004 έως 31/3/2004 λόγω λάθους είναι επιβαρυμένα κατά 1.796 χιλ. Ευρώ. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 31/3/2004 κατόπιν της διορθώσεως του λάθους διαμορφώνονται ως εξής: i) Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης από 6.228 χιλ. Ευρώ σε 6. 490 χιλ. Ευρώ, ii) Κέρδη εκμετάλλευσης προ φόρων χρηματ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων από -835 χιλ. Ευρώ σε 962 χιλ. Ευρώ, iii) μείωση των καθαρών (ζημιών) προ φόρων από -2.090 χιλ. Ευρώ σε -294 χιλ. Ευρώ, iv) μείωση των (ζημιών) μετά από φόρους από -2.094 χιλ. Ευρώ σε -298 χιλ. Ευρώ.

Γ) Στα κονδύλια των αποτελεσμάτων της Μητρικής κατά την 31/3/2005 έγινε λανθασμένη καταχώριση ποσού ύψους 16 χιλ. Ευρώ στους φόρους, ενώ έπρεπε να επιβαρυνθούν τά άλλα έξοδα, καθώς επίσης δεν είχε υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος. Κατόπιν της διορθώσεως τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής: i) Κέρδη εκμεταλεύσεως της 31/3/2005 προ φόρων χρηματ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων από 219 χιλ. Ευρώ σε 203 χιλ. Ευρώ, ii) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από 63 χιλ. Ευρώ σε 47 χιλ. Ευρώ, iii) Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους από 39 χιλ. Ευρώ σε 25 χιλ. Ευρώ.

∆) Στα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της περιόδου 01/7/2004 έως 30/9/2004 δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρίας «ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30/9/2004 και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 30/9/2004. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περιόδου 01/7/2004 έως 30/9/2004 κατόπιν των διορθώσεων διαμορφώνονται ως εξής: i) Κύκλος εργασιών από 23.454 χιλ. Ευρώ σε 24.031 χιλ. Ευρώ, ii) Μικτά κέρδη απο 10.939 χιλ. Εΰρώ σε 10.755 χιλ. Ευρώ,

iii) Κέρδη εκμεταλλεύσεως προ φόρων, χρημ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων απο 415 χιλ. Ευρώ σε -79 χιλ. Ευρώ, iv) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από -612 χιλ. Ευρώ σε -1.137 χιλ. Ευρώ, v) Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους από -764 χιλ. Ευρώ σε -987 χιλ. Ευρώ.

Ε) Για τις περιόδους που έληξαν 31.03.05 και 31.3.06 δεν έχουν κατανεμηθεί ορθά τα ενοποιημένα αποτελέσματα σε μετόχους της εταιρίας και σε δικαιώματα μειοψηφίας. Κατόπιν των διορθώσεων η κατανομή των αποτελεσμάτων διαμορφώνεται ως εξής: i) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2005 έως 31/3/2005 (ζημίες 91 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας -91 χιλ. Ευρώ, ∆ικαιώματα μειοψηφίας 0.

ii) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 31/3/2004 (ζημίες 298 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας -221 χιλ. Ευρώ, ∆ικαιώματα μειοψηφίας -77 χιλ. Ευρώ.
iii) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2005 έως 30/6/2005 (κέρδη 172 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας 232 χιλ. Ευρώ, ∆ικαιώματα μειοψηφίας -60 χιλ. Ευρώ.
iv) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 30/6/2004 (κέρδη 1.463 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας 787 χιλ. Ευρώ, ∆ικαιώματα μειοψηφίας 676 χιλ. Ευρώ.