ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία σύμφωνα με την διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ με αριθμό 118ΑΠ/23-3- 2006 και την από 24-3-2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς σχετικά με τα ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της 31.12.2005 που δημοσιοποιήθηκαν στις 31/3/2006 ανακοινώνει τα παρακάτω: Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 διαχώρισε την εύλογη αξία των αγροτεμαχίων της θυγατρικής «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.», σε εύλογη αξία φυτικού πλουτου εξ ́ευρώ 60 χιλ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ∆.Λ.Π. 41. Από τις ανωτέρω τροποποιήσεις επηρεάστηκαν τα κονδύλια του ισολογιμσμού «Ενσώματα Πάγια» τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: i) Μείωση του κονδυλίου «Ενσώματα Πάγια» για τον Όμιλο στις 31.12.2004 από 21.147 χιλ. Ευρώ σε 21.087 χιλ. Ευρώ. ii) Μείωση του κονδυλίου «Ενσώματα Πάγια» για τον Όμιλο στις 31.03.2005 από 20.865 χιλ. Ευρώ σε 20.805 χιλ. Ευρώ. iii) Μείωση του κονδυλίου «Ενσώματα Πάγια» για τον Όμιλο στις 30.06.2005 από 21.682 χιλ. Ευρώ σε 21.622 χιλ. Ευρώ. iv) Μείωση του κονδυλίου «Ενσώματα Πάγια» για τον Όμιλο στις 30.09.2005 από 21.598 χιλ. Ευρώ σε 21.538 χιλ. Ευρώ.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2005 (σημ. 26), οι οποίες εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. την 28.3.2006 και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρίας.