Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E., που συνήλθε στις 24/8/17, εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, τα οποία είναι οι κ.κ.:

– Εμμανουήλ Λεκάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

– Ελευθέριος Αρτόπουλος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

– Αναστασία Αρτοπούλου του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος κ. Ε. Λεκάκης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική.