Όμιλος Μπουτάρη

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 19ης Αυγούστου 2019, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουταρη Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος
Αμαρτζίτ Σουρτζίτ Σινγκ Εκτελεστικός Μέλος
Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 19η Αυγούστου του 2021.