Όμιλος Μπουτάρη

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 14ης Ιουλίου 2021, η Εταιρία γνωστοποιεί ότι η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, μετά τη διαπίστωση της από μέρους τους πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1.Κωνσταντίνος Μπουτάρης του Στυλιανού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2.Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.Ελευθέριος Αρτόπουλος του Αποστόλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4.Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
5.Αναστασία Αρτοπούλου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού, δηλαδή μέχρι την 14η Ιουλίου 2023.