Κατόπιν επισκόπισης που διενήργησε η Ε.Κ. στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των περιόδων που έληξαν στις 31.3.2005, 30.6.2005 και 30.9.2005 εντόπισε διαφορές κατά την άθροιση των κονδυλίων αποτελεσμάτων του α ́ και β ́ τριμήνου 2005 και 2004 τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και της εταιρίας, καθώς επίσης εντόπισε διαφορά κατά την άθροιση των κονδυλίων αποτελεσμάτων α ́ εξαμήνου και γ ́ τριμήνου 2004. Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας από την εταιρία διαπιστώσαμε ότι:

α) όσον αφορά τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 καθώς και τα συγκριτικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2004, αυτά είναι επιβαρυμένα κατά 449 χιλ. € κατά την 31.3.2005 και κατά 1.796 χιλ. € στις 31.3.2004.
Το γεγονός αυτό οφείλεται σε λανθασμένη παραμετροποίηση του προγράμματος με βάση το οποίο υπολογίστηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα και κατά την διαδικασία απαλειφής των ενδοομιλικών συναλλαγών αντί να αφαιρούνται οι ενδοομιλικές δαπάνες, αυτές προστίθονταν. Επίσης όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2005 εντοπίστηκαν και κάποια μικρά ποσά τα οποία είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα γεγονός που διαμόρφωσε την διαφορά μεταξύ του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2005 στις 345 χιλ. €.

β) όσον αφορά την διαφορά του α ́ εξαμήνου και γ ́ τριμήνου 2004, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 01.7. – 30.9.2004 δεν συμπεριλήφθηκε στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου η θυγατρική «ΚΥΜΗ Α.Ε.» η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30.9.2004 και φυσικά συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της 30.9.2004.
Κατόπιν τούτου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι διορθωμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.3.2005 καθώς επίσης και της 30.9.2005 βρίσκονται αναρτημένες στο Η?Τ του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελία της εταιρίας μας.