Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 19 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η ήδη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση για τις 30.6.2008 θα ματαιωθεί λόγω τυπικών ελλείψεων στη δημοσίευση της πρόσκλησης – καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας για να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κατωτέρω υπ’ αριθμ. 10 μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190 / 1920.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 – 31/12/2007 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2007 αντίστοιχα.
 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 5. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604 / 2007. Κωδικοποίηση.
 6. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 7. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
 8. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
  β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει.
 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
 10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τοάρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190 / 1920, να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο – όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να δεσμεύσουν – μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) – το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να έχουν καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Οι Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Λ. Αθηνών 110) και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν ως ανωτέρω

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 4 Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 :00 στον ίδιο τόπο με τα θέματα αυτά (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 20 Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο με τα θέματα αυτά (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Πικέρμι, 27 Ιουνίου 2008 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ