Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  29/3/2012

Θέμα:  Οικονομικό Ημερολόγιο ΄Ετους 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012

 

Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2012 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:

 

31/3/2012 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2011 έως 31/12/2011 κατά IFRS.
31/5/2012 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2012 έως 31/3/2012 κατά IFRS.
28/6/2012 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
31/8/2012 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2012 έως 30/6/2012 κατά IFRS
30/11/2012 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2012 έως 30/9/2012 κατά IFRS

 

Η Εταιρία θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

 

 

29 Μαρτίου 2012

Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E.

Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων