Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  11/6/2008

Θέμα:  Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού Εταιρίας / Απόφαση Τροποποίησης Καταστατικού

Εναρμόνιση του Καταστατικού της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/1920 1920, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.3604/2007
Η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα το άρθρο 19 §2 του ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ότι το σχέδιο με την προτεινόμενη εναρμόνιση ολόκληρου του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 (μετά την ισχύ του Ν. 3604/2007), με τη συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του και τη διαμόρφωσή του σε νέο ενιαίο κείμενο, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.boutarigroup.gr, εν όψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2008, όπως έχει προαναγγελθεί στην από 6/6/2008 Πρόσκληση των Μετόχων.