Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  10/4/13

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΧΑ
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2012 – 31/12/2012 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η πολύ μεγάλη πτώση των καταναλώσεων μεταφράστηκε στην αγορά του εμφιαλωμένου κρασιού σε νέα μείωση εκτιμώμενη σε 18% περίπου και αναλυόμενη σε μείωση 25% στην αγορά της εστίασης και 10% στην αγορά της λιανικής. Επιπλέον αυτών, οι πωλήσεις προς την ελληνική αγορά, μετά τη διακοπή της συνεργασίας με την Β.Σ. Καρούλιας Α.Ε. την 30/4/2011, παρόλο ότι αντέστρεψαν την αρνητική τάση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεργασία, εν τούτοις οι παράλληλες πωλήσεις λόγω των αποθεμάτων της Β. Σ. Καρούλιας Α.Ε. επέδρασαν αρνητικά στις καταγραφείσες πωλήσεις της εταιρίας. Η εταιρία στον τομέα των εξαγωγών είχε μείωση και λόγω του αρνητικού κλίματος στην Ευρώπη για την Ελλάδα και λόγω της διακοπής ορισμένων συνεργασιών.

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών  είναι μειωμένος κατά 10,8% σε σχέση με την χρήση 2011 ήτοι από €15,3 εκ. σε 13,6 εκ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) κατά την χρήση 2012, σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε 20,4% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι του 22,7% της προηγούμενης χρονιάς. Η μείωση αυτή οφείλεται στα υψηλά κοστολόγια των προϊόντων Καμπά αλλά, στην ρευστοποίηση παλαιών αποθεμάτων χύμα με αρνητικό αποτέλεσμα αλλά και στο αναλογικά υψηλό κόστος παραγωγής που ακόμη έχει η επιχείρηση.

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης το 2012 μαζί με την επίπτωση της αξίας των βιολογικών προϊόντων  ήταν €1.110χιλ. έναντι €1.188 χιλ. το 2011. Τα άλλα έξοδα μειώθηκαν από €422 χιλ. το 2011 σε €339 χιλ το 2012 .

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) αυξήθηκαν από €5.938 χιλ. το 2011 σε €6.150 χιλ. δηλαδή παρέμειναν σχετικά σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το χρηματοοικονομικό κόστος το 2012 αυξήθηκε από €534 χιλ.  το 2011 σε €763 χιλ. λόγω κυρίως των αυξημένων επιτοκίων του τραπεζικού συστήματος, αποτέλεσμα της δημοσιονομικής δυσκολίας του ελληνικού κράτους.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν ζημία €3.702 χιλ. έναντι ζημίας €2.232 χιλ. του 2011.

Η αύξηση της ζημίας οφείλεται αφενός στον μειωμένο κύκλο εργασιών και αφ’ ετέρου στο μειωμένο μικτό περιθώριο.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2013

Η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι το 2013 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης μετά από τέσσερα χρόνια πτώσης της κατανάλωσης.

Η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται αφ’ ενός στο γεγονός ότι η γενικότερη οικονομία της χώρας σταθεροποιείται μετά την εκλογή της τρικομματικής κυβέρνησης και αφ’ ετέρου στο γεγονός ότι η τουριστική περίοδος του 2013 προδικάζεται πολύ θετική.

Παράλληλα, η δυναμική της ώριμης πλέον νέας εμπορικής οργάνωσης της εταιρίας, τα καινούρια προϊόντα που κυκλοφόρησε στην αγορά και η μεγάλη πιστότητα των καταναλωτών στο όνομα Μπουτάρη, δημιουργούν μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία για το 2013.