Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  28/3/2013

Θέμα:  Απάντηση σε επιτστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

H εταιρία «Ι. Μπουτάρης & Υιός  Holding ΑΕ» κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. Πρωτ.:  1257/27.3.2013 και στο πλαίσιο της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, ανακοινώνει τα εξής:

 

Η Εταιρία καθώς και οι εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση 2012 καθώς και στην τρέχουσα χρήση:

α.  δεν διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες Κύπρου και CPB στην Κύπρο, συνεπώς δεν έχουν καταθέσεις στις ανωτέρω Τράπεζες στην Κύπρο, ήτοι 0 Ευρώ.

β.  δεν έχουν κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών,

γ.  ο όμιλος Μπουτάρη πραγματοποιεί προς την Κύπρο εξαγωγές που ανέρχονται στο 2,37% του συνολικού τζίρου του ομίλου.

δ.  με βάση τα ανωτέρω η επίπτωση που αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών, είναι πολύ μικρή.

 

Δεν υφίσταται οιοδήποτε άλλο ζήτημα ή γεγονός το οποίο να χρήζει ειδικής αναφοράς σχετικά με το ανωτέρω θέμα