∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/5/2003

Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) της Λογιστικής Κατάστασης και β) της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου 2003, η διοίκηση της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding Α.Ε» αισθάνεται την υποχρέωση να επικοινωνήσει με το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Πωλήσεις

Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα € 11.191.430 μειωμένες κατά 11% σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

Η μείωση των ενοποιημένων πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην πτώση που σημείωσε στο σύνολό της η κατανάλωση της μπύρας στη χώρα μας κατά το 1ο 3μηνο του έτους. Η κατανάλωση επηρεάσθηκε από τον πόλεμο στο ΙΡΑΚ και τον πολύ κακό καιρό.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι απώλειες του πρώτου 3μήνου είναι αναστρέψιμες και ότι δεν θα επηρεάσουν τα προσδοκώμενα ετήσια αποτελέσματα του 2003. Η διοίκηση εμμένει στο αρχικό ετήσιο στόχο της, καθώς :

  1. Οι ενδείξεις από την πορεία των πωλήσεων τους μήνες Απρίλιο και Μάιο είναι ενθαρρυντικές και
  2. Η συμμετοχή των πωλήσεων του 3μήνου στα συνολικά αποτελέσματα του έτους είναι πολύ μικρή, λόγω έντονης εποχικότητας του προϊόντος.

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων – Κέρδη προ Φόρων

Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBIDTA) καθώς και τα Κέρδη προ Φόρων σημείωσαν κάμψη, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στους παράγοντες που επηρέασαν δυσμενώς την αγορά της μπύρας κατά το 1ο τρίμηνο και αναφέρονται παραπάνω.

Τα Καθαρά Αποτελέσματα της Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E. επηρεάσθηκαν από την εγγραφή της Πρόβλεψης Υποτίμησης Συμμετοχών κατά € 645.000, που έγινε για πρώτη φορά κατόπιν εφαρμογής των νέων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύουν από 1/1/2003. Η επιβάρυνση αυτή προβλέπεται να απορροφηθεί με τα αποτελέσματα της 30/06/2003.