Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  30/6/2010

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, ενημερώνει ότι την 30 Ιουνίου 2010 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας. Επί συνόλου 25.413.350 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 11.140.980 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 43,84 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν τρεις. μέτοχοι, ενώ πέντε μέτοχοι εκπροσωπήθηκαν είτε από παρισταμένους μετόχους είτε από τρίτους. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 – 31/12/2009 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2009- 31/12/2009 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009.
3. Εγκρίθηκαν και προεγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά και μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2010 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
5. Δεν ελήφθη απόφαση περί εκλογής Δ.Σ..
6. Εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ως ακολούθως:
1. Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Ελένη Μπουτάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Χριστίνα Μπουτάρη, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.605.335 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.541.335 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,10 Ευρώ και ως ανώτατη 1,50 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες.
8. Ματαιώθηκε η απόφαση επί των υπ’ αριθμ. 8 θέματος της ημερησίας διατάξεως λόγω έλλειψης απαρτίας, τo οποίo θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14.7.2010.