Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  2/7/2004

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στις 29.6.2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134) οι μέτοχοι της Εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 10.962.510 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 42,40% του συνόλου των μετοχών με ψήφο, όπου και συζητήθηκαν και ελήφθη σαν ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήτοι:

Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2003 – 31/12/2003 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2003-31/12/2003 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Β) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2003, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού

Γ) Εκλέχθηκε η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061), ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Αγγελική Γρατσία ? Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13072) ως αναπληρώτριά της, αμφότερες μέλη της Ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ αεοε (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα), για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης (Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) 1/1/2004 έως 31/12/2004 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

Δ) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2003 έως 31/12/2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 1/1/2004 έως 31/12/2004. Και

Ε) Αποφασίστηκε η κατ’ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920 αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτή δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,60 Ευρώ και ως ανώτατη 2,00 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.